สำรวจ เชื่อมต่อ

ชีวิตในสังสารวัฏเป็นทุกข์อย่างยิ่ง - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 33 ไฟล์ที่ 05

dmc.tv/s717