สำรวจ เชื่อมต่อ

โอวาทปาฏิโมกข์ - นำนั่งสมาธิ,ชุดที่ 28 ไฟล์ที่ 09

dmc.tv/s630