สำรวจ เชื่อมต่อ

จุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนนิพพาน - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 19 ไฟล์ที่ 01

dmc.tv/s480