สำรวจ เชื่อมต่อ

การเห็นพระในตัว ไม่มีอยู่ในคำสอนอื่น - นำนั่งสมาธิ,ชุดที่ 26

dmc.tv/s435