สำรวจ เชื่อมต่อ

เป้าหมายของชีวิต คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 17 ไฟล์ที่ 05

dmc.tv/s370