สำรวจ เชื่อมต่อ

ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ อยู่ฐานที่ ๖ - นำนั่งสมาธิ - ชุดที่ 10 ไฟล์ที่ 08

dmc.tv/s2600