สำรวจ เชื่อมต่อ

หยุดกับนิ่งเท่านั้นจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 12 ไฟล์ที่ 10

dmc.tv/s219