สำรวจ เชื่อมต่อ

เหตุที่จะต้องมีพระพุทธรูปแก้วใสเป็นบริกรรมนิมิต - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 12 ไฟล์ที่ 07

dmc.tv/s216