สำรวจ เชื่อมต่อ

วัตถุประสงค์และวิธีบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนา - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 11 ไฟล์ที่ 17

dmc.tv/s206