สำรวจ เชื่อมต่อ

สรรพสิ่งล้วนไปสู่จุดสลาย ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 11 ไฟล์ที่ 12

dmc.tv/s201