สำรวจ เชื่อมต่อ

พื้นฐานชีวิตในสังสารวัฏ คือ ความทุกข์ - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 11 ไฟล์ที่ 09

dmc.tv/s198