สำรวจ เชื่อมต่อ

กำหนดบริกรรมนิมิตเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของใจ - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 11 ไฟล์ที่ 07

dmc.tv/s196