สำรวจ เชื่อมต่อ

ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เป็นตำแหน่งสำคัญ - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 36 ไฟล์ที่ 16

dmc.tv/s793