สำรวจ เชื่อมต่อ

สมณะหยุดแล้ว เป็นคำที่ลึกซึ้ง - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 32 ไฟล์ที่ 20

dmc.tv/s691