สำรวจ เชื่อมต่อ

การบริกรรมนิมิต การบริกรรมภาวนา - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 31 ไฟล์ที่ 08

dmc.tv/s625