สำรวจ เชื่อมต่อ

การกำหนดบริกรรมนิมิต - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 31 ไฟล์ที่ 06

dmc.tv/s621