สำรวจ เชื่อมต่อ

นิวรณ์คือ ความมืดที่บดบังใจ - นำนั่งสมาธิ - ชุดที่ 10 ไฟล์ที่ 05

dmc.tv/s2597