สำรวจ เชื่อมต่อ

ทางเดินของพระอริยเจ้าเริ่มต้นที่ฐานที่ 7 - นำนั่งสมาธิ - ชุดที่ 09 ไฟล์ที่ 10

dmc.tv/s2583