สำรวจ เชื่อมต่อ

ที่พึ่งอันเกษมคือพระรัตนตรัยในตัว- นำนั่งสมาธิ - ชุดที่ 08 ไฟล์ที่ 19

dmc.tv/s2572