สำรวจ เชื่อมต่อ

สร้างบารมีแบบรื้อวัฏสงสาร+บูชาข้าวพระ - นำนั่งสมาธิ - ชุดที่ 07 ไฟล์ที่ 09

dmc.tv/s2543