สำรวจ เชื่อมต่อ

เมื่อหยุดใจถูกส่วนจะมีดวงธรรมเกิดขึ้น - นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 12 ไฟล์ที่ 19

dmc.tv/s228